Bezárás

Gödrei Polgárőr Egyesület

Gödrei Polgárőr Egyesület

A Gödrei Polgárőr Egyesület 2008-ban alakult, jelenleg tagjainak száma 19 fő.
Feladatai: Közreműködés a közrend, a közbiztonság és a közlekedésbiztonság védelmében, színvonalának javításában, a személy- és vagyonvédelem, bűnmegelőzés hatékonyságának növelésében, az állampolgárok biztonságának védelmében, a környezetvédelmi tevékenység támogatásában különös tekintettel a település közigazgatási területén a parlagfű irtására. Folyamatos kapcsolattartás és kölcsönös együttműködés a helyi- és nemzetiségi önkormányzatokkal, az állami és az önkormányzati szervekkel, a rendőrség, a katasztrófavédelem helyi és területi szerveivel, a környezet- és természetvédelmi szervezetekkel, kölcsönös segítségnyújtás egymásnak a feladatok ellátásában.

Az Egyesületünk rendszeresen teljesít közterületi szolgálatot. Jó kapcsolatot ápolunk a rendőrség szerveivel, és a helyi körzeti megbízottal. Egymás munkáját segítve végezzük feladatainkat, köztünk az információáramlás biztosított. Az észlelésekről őket rendszeresen tájékoztatjuk, és ők is ellátnak bennünket információkkal, amelyek a feladataink elvégzését segítik. A lakossággal is napi kapcsolatban állunk, megbíznak bennünk, észleléseiket, haladéktalanul jelzik, illetve kérik segítségünket.
Fennállásunk óta a polgárőreinkkel szemben panasz nem érkezett, etikai eljárás nem indult.

A Polgárőrségnek a szolgálatok teljesítése alkalmával fő feladata a bűnmegelőzés és a közrend, vagyon és a személyi védelem, ezen belül kiemelten fontos az ifjúság, idősek és az egyedül élők védelme, valamint a környezet és katasztrófa védelem. Az elmúlt esztendőkben egyesületünk minden tagja igyekezett eleget tenni ezeknek az elvárásoknak, és ezen elvárásoknak szellemében végezte az önként vállalt munkáját.
Településünkön nem volt olyan állami, helyi, egyházi , iskolai ünnepség, sportrendezvény és kulturális műsor, ahol a polgárőrök nem teljesítettek volna biztonsági, rendvédelmi szolgálatot. évente több alkalommal kapunk olyan felkérést az önkormányzatok, intézmények és a posta vezetőitől, valamint a lakosságtól egyaránt, hogy kiemelten felügyeljünk a vagyon- és személyvédelemre. Kijelenthetjük, hogy minden alkalommal ezen elvárásoknak, kéréseknek megfelelünk, intézkedünk, illetve megadjuk a szükséges információkat.

Az intézmények, civil szervezetek vezetőivel kapcsolatunk folyamatos, egymás munkáját kölcsönösen segítjük, egymásra minden esetben számíthatunk.

Az Egyesületünk az elmúlt években kapott BM támogatásokból és saját forrásból szerzi be, fejleszti a polgárőrei felszerelését.

A szolgáltatások ellátása nagy, sok esetben nehezen megközelíthető területen történik, valamint speciális az elhelyezkedés is, mely három településrészt és egy lakott külterületet foglal magában. az elmúlt évben sikeresen pályáztunk a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére kiírt forrásra, így komoly minőségi előrelépést tehetünk a járőrszolgálat ellátásának területén a beszerzett terepjáró használatával.

A társadalmi önszerveződések fontos társadalmi, társadalomlélektani, gazdasági funkciókkal bírnak mind az egyének, mind a társadalom egésze számára, tevékenységük, szerepvállalásuk révén hozzájárulnak a társadalom „egészségesebb” működéséhez.
Egyesületünk, mint az állampolgárok önkéntes szerveződése a társadalmi – kulturális élet fontos alkotó eleme, tevékenységünk, szerepvállalásunk révén hozzájárulunk a társadalmi problémák kezeléséhez, a közösségi szükségletek kielégítésére. Szerepünk meghatározó a modern demokráciák fontos elemének, a pluralizmusnak a kifejeződésében, megfelelő keretet és lehetőséget biztosít az emberek önszerveződésére, arra, hogy közös érdekek, értékek mentén, meghatározott célok elérésére, és arra, hogy embertársainknak segíteni tudjunk.

Az egyesületünk tagjai közül több polgárnak ez az egyedüli lehetősége a demokratikus folyamatokban való részvételre. Így a szervezet működésében, a vállalt tevékenység ellátásában való aktív részvétel, szerepvállalás révén elősegíti, illetve lehetővé teszi az egyén bekapcsolását a közösségi ügyek alakítáűsába, részvételt biztosít a közösség cselekvésben.

Ebben a szabad akaratból, privát döntések nyomán létrejövő önkéntes szervezetben olyan érintkezési, viselkedési formákat sajátítanak el, gyakorolhatnak a tagok (pl.: szolidaritás, bizalom, döntésben való részvétel, felelősségérzet stb.) amelyek lehetővé teszik, hogy felelősségteljes emberként viselkedjenek, tehát az itt szerzett készségek, tapasztalatok szocializációs szerepet is betöltenek.

A szervezetben végzett aktív tevékenység öntudatra ébreszti az egyéneket, hozzájárul ahhoz, hogy kialakuljon bennünk a „felelősek vagyunk saját és szűkebb-tágabb környezetünk sorsáért”.

A civil társulások egyik fő funkcióját, így egyesületünket is – az adja, hogy képessé teszik, rábírják az embereket arra, hogy saját és mások érdekében aktívan és felelősen mindennapjaik/jövőjük alakításában, olyan közeget teremtsenek, amely „felelős cselekvésre” bátorítja/készteti őket.

Az egyesületben végzett tevékenység alkalmassá teszi a szervezet tagjait arra, hogy hatékonyan dolgozzanak, tegyenek közös céljaik eléréséért, képesek legyenek az együttműködésre, erősítik a társadalmi kötődést.

A civil szerveződések, tehát Egyesültünk egyik legfontosabb szerepe pontosan abban a képességében rejlik, hogy aktivizálni tudja az embereket, erősíti a közösség kötődésüket, identitástudatukat, bekapcsolja őket a társadalom vérkeringésébe.
Segíti, védi azokat a társadalmi csoportokat, akik különösen sérülékenyek, akik fokozott szociális védelem alá kell, hogy essenek (pl.: idősek, fogyatékkal élők, gyermekek stb.).

 

Góth Zsolt
elnök