Bezárás

Óvoda

Amikor lehetőséget kaptam, hogy mutatkozzam be, mint újonnan kinevezett óvodavezető, sokat gondolkodtam, hogyan is kezdjem, hiszen a község lakóinak többsége már jól ismer, legalábbis archoz tudja kapcsolni a nevemet.

1983-ban születtem Pécsen, gimnáziumi tanulmányaim után a Kaposvári Egyetemen szereztem tanító- gyógypedagógus képesítést. 2008. óta dolgozom Gödrében, pedagógusi pályámat az itteni általános iskolában kezdtem a felső tagozaton szakos órák ellátásával, majd napközis nevelői feladatokat láttam el. Szakmai érdeklődésem kapcsán további tanulmányokat folytattam a neveléstudomány területén, pedagógus szakvizsgát és óvodapedagógusi képesítést is szereztem. Időközben Gödrébe költöztem, és lehetőségem nyílt arra, hogy munkámat az óvodában folytathassam. 2012 októbere óta óvodapedagógusként és megbízott óvodavezetőként dolgoztam, óvodavezetői kinevezésemre az idei nevelési év kezdetén került sor a képviselő-testület döntése értelmében.

Munkámban fontosnak tartom a rugalmasságot és a tradíciók megtartása mellett a folyamatos megújulásra való képességet. Azt szeretném, ha az általam vezetett intézmény alkalmazkodni tudna a társadalmi kihívásokhoz, ugyanakkor a helyi hagyományokra építve biztonságos, nyugodt, mégis ingerekben gazdag belső világot biztosítson gyermekeink számára. Meggyőződésem, hogy a 21. század gyermeke számára az a legnagyobb kihívás, hogy biztonsággal tudjon tájékozódni a rá zúduló információáradatban. A nevelő intézmények fő feladata abban rejlik, hogy erre képessé tegyük őket. Olyan készségeket fejlesztünk, olyan magatartásformákat alakítunk ki, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy a kisgyermekből, boldog, magabiztos és sikeres felnőtt válhasson. Ehhez hozzátartozik, hogy minden egyes gyermek számára lehetővé tegyük, hogy egyéni képességei kibontakozhassanak, és képességeikhez mérten, erősségeikre építve segítsük fejlődésüket. Úgy gondolom, hogy az „élethosszig tartó tanulás” eszméje nem csak divatos üres frázis, hanem a változásokhoz való sikeres alkalmazkodás, a világban való boldogulás kulcsa. Nevelőtestületünk is ezt az elvet vallja, ezt bizonyítja, hogy valamennyien többféle képesítéssel rendelkezünk, és folyamatosan tanulunk. A szakmai érdeklődés, nyitottság, elhivatottság ösztönöz bennünket arra, hogy intézményi környezetünk változásaira megújulással reagálhassunk. Óvodapedagógus kollégáimmal együtt azért dolgozunk, hogy a községen élő kisgyermekek számára minden lehetőség adott legyen, amelyet az óvodai nevelés által biztosítani lehet a számukra, ezt a vezérelvet szeretném mind vezetői, mind pedagógiai munkámban követni.

Gódor Alexandra

 

Gödrei Napköziotthonos Óvoda

Óvodánk életében a 2014/2015-ös nevelési év sok pozitív változást hozott. A község képviselő testülete a 2014-es évet „Az ÓVODA évének” nyilvánította. Ez nem csupán hangzatos titulus, hanem olyan döntések és tevékenységek sorozata húzódik mögötte, amelyek minőségi változásokat eredményeztek az óvoda külső és belső világában egyaránt. A fenntartó által benyújtott pályázat eredményeként a nyár folyamán sor került az épület külső homlokzatának felújítására, amely a homlokzat festését és nyílászárók cseréjét foglalta magába. Az udvaron elvégzett tereprendezés és a játékok állapotmegőrző felújítása lehetővé teszi, hogy tavasszal rendezett, megújult környezetben vehessék birtokba a gyerekek az udvari játszóteret. A felújí-tás keretében hamarosan modern kerítést is kap az óvoda, ennek munkálatai már elkezdődtek.

A megújult külsőhöz társul a szakmai munka megújulása is. Nevelőtestületünk szeptembertől egy fővel bővült, a nevelő munkát a jövőben három óvodapedagógus és egy dajka látja el. A személyi feltételek javulása lehetővé teszi, hogy a gyermekek számára a teljes nevelési időben olyan foglalkozásokat szervezhessünk, amelyek komplex módon fejlesztik személyiségüket. Különös hangsúlyt helyezünk a német nemzetiségi nevelésre, amely intézményünkben tradi-cionálisan jelen van évtizedek óta. Fontosnak tartjuk, hogy olyan közeget teremtsünk az óvo-dában, amelyben a gyermekek folyamatosan érintkeznek a német nyelv szókincsével, hagyo-mányaival. A kisgyermekek fogékonyak az újra, érdeklődnek minden iránt, ami körülveszi őket. Ezt kihasználva igyekszünk számukra stabil nyelvi alapot teremteni a későbbi iskolai nyelvtanuláshoz. Ebbe a munkába a szülőket is szeretnénk bevonni, hogy azokhoz a csalá-dokhoz is közelebb hozzuk a német nyelvet, ahol nincsenek beépült nemzetiségi hagyomá-nyok, nyelvi ismeretek. Ennek érdekében projektjeink kapcsán a korábbi „Szülő Klub” fog-lalkozásokhoz hasonló módon programokat szervezünk, ahol a szülők, családtagok betekintést nyerhetnek az óvoda belső világába, eltölthetnek gyermekeikkel és az óvó nénikkel egy-egy vidám délelőttöt, vagy délutánt.

Nevelési programunkban fontos szerepet kap a mindennapos mozgás, valamint az egyéni kés-zségfejlesztés. Azt valljuk, hogy az óvoda feladata elsősorban nem az iskolára való felkészítés, hanem az életre nevelés. Ennek érdekében törekszünk a gyermekek lehető legteljesebb megismerésére alapozva minden kisgyermeket az egyéni képességeihez mérten fejleszteni, biztonságos, nyugodt és szeretetteljes környezetet biztosítani a számukra, amelyben optimáli-san fejlődhetnek, ezzel elősegítve azt, hogy ne csak az iskolára legyenek felkészültek és éret-tek, hanem biztonsággal kiismerjék magukat az őket körülvevő világban. Az elégedett és bol-dog gyermekkor a kulcsa annak, hogy sikeres, és a világra nyitott felnőttekké válhassanak.

Ebben a szellemben szeretnénk ebben a nevelési évben az óvodai életet megszervezni úgy, hogy az a gyermekek, a szülők, a fenntartó és a nevelőtestület elégedettségét szolgálja. Legyen a gödrei ovi olyan közösség, amelynek jó a tagja lenni, olyan hely, ahová öröm megérkezni. Ehhez továbbra is kérjük a szülők aktív részvételét, hiszen gyermekeiket együtt, közös erővel nevelhetjük a leghatékonyabban. Reméljük, hogy az idei nevelési évben is sok alkalmunk nyílik arra is, hogy részt vehessünk a község életében, hogy megmutathassuk, mi mindenre képes kis csapatunk.

 

Gódor Alexandra

óvodavezető

 

Címe: 7386 Gödre, Fő u. 44.
Telefon- és telefaxszáma: telefon: 72/454-272