Bezárás

Humán szolgáltatások fejlesztése a Hegyháti járásban - EFOP-1.5.3-16-2017-00080

 EFOP-1_5_3-16-2017-00080.jpg

 

A „Humán szolgáltatások fejlesztése a Hegyháti járásban” című projekt alapvető célja a helyi együttműködésekben, közösségekben rejlő lehetőségek lehető legszélesebb kiaknázásával a Hegyháti járás hátrányos helyzetű térségének fejlesztése, valamint a helyi lakosság esélyegyenlőségének biztosítása. A 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet szerint kedvezményezett Hegyháti járásban érintett 6 települési önkormányzat és az „Enged, hogy segíthessünk” Alapítvány konzorciumában valósul meg. A bevont települési önkormányzatok: Sásd Város Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 3053 fő rendelkezik), Gödre Község Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 844 fő rendelkezik), Meződ Község Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 129 fő rendelkezik), Palé Község Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 90 fő rendelkezik), Varga Község Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 82 fő rendelkezik), Vázsnok Község Önkormányzata (közigazgatási területén lakóhellyel 139 fő rendelkezik), valamint az „Enged, hogy segíthessünk” Alapítvány. A projekt által érintett települések bemutatásánál jól kirajzolódtak azok a problémák, amelyek a társadalmi esélyegyenlőség megvalósulásának legfontosabb gátjai. Különösen érzékeny csoport ebből a szempontból a hátrányos helyzetűeké, a fiataloké és az időseké, így a projekt különös figyelmet fordít rájuk. Az előkészítés során több alkalommal bevonásra kerültek a helyi szakemberek, akik javaslataikkal segítették a tervezési folyamatot. A megvalósítás során szakmai megvalósítóként szintén számítunk rájuk a teljes projektben és minden részfeladatban. A projekt legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása érdekében. Ennek érdekében a helyi szükségletekhez jobban igazodó, és a helyi társadalmat aktívabban bevonó célzott és komplex felzárkózási programok indítása szükségesek. A területileg differenciált, komplex humán közszolgáltatás-fejlesztés révén a beavatkozások hozzájárulnak a szolgáltatáshiányos területek számának csökkentéséhez, a valós helyi problémákra reagálva, célzott szolgáltatási eszközök bevezetése útján adnak választ a területi kapacitáshiányokból adódó problémákra. A projekt szakmai tartalmának részét képezi a hátrányos helyzetű csoportokhoz tartozók egyéni kompetenciáinak felmérése, komptenciafejlesztés megvalósítása, az érintettek mentorálása, azon belül is a munkaszocializáció megszerzését segítő tevékenységek munkára való képességet javító intézkedések és képzések, valamint a pályaorientációs, pályakorrekciós tanácsadás. A mindennapi életüket segítő, önálló életvitelre képessé tevő program keretében többek között a háztartás vezetés és családi élet megszervezésében, továbbá akár a konyhakerti gazdálkodáshoz kapcsolódó ismeretek oktatásával segítjük őket. A képzések alatt gyermekfelügyeletet biztosítunk annak érdekében, hogy a kismamák se szoruljanak ki a lehetőségekből, továbbá motivációs eszközként utalvánnyal terveztünk, mely átvételét adott feladatrészek teljesítéséhez, részvételhez fogunk kötni. Egészségügyi állapotuk felmérését és javítását illetően szintén tanácsadással segítjük őket. Az egészségfejlesztés szintén fontos részét képezi a projekt szakmai tartalmának. Ide sorolható többek között a különböző egészségnapok, kultúrák ételei által az egészséges hagyományos étkezés megismertetése, a sportnapok megszervezése révén a különböző sportágak megismertetése és megkedveltetése a térség célcsoportjaival. Kiemelet szempontot képez még az önkéntességre való buzdítás, és az ebből származó előnyök előtérbe helyezése a közösségépítés egyik meghatározó pilléreként. Célunk, hogy minden korosztályt megmozgassunk minden kistelepülésen, a gyermekektől az idősekig a számukra leginkább megfelelő mozgásformákkal, továbbá hátrányos helyzetűeket is be kívánunk vonni minden programba a fogyatékosság formájától függetlenül a megfelelő szakemberek segítségével. A Hegyháti járás az országos vidéki tendenciákhoz hasonlóan ugyancsak problémákkal küzd a helyi fiatalság helyben tartását illetően. Ennek kezelése érdekében indulnak komplex programok, hogy a fiatalok megismerjék a településük emberi, szellemi, tárgyi, környezeti értékeit, tudatosuljon bennük saját személyes és szűkebb közösségük emberi, tudás- és képességbéli értékei és alkalmassá váljanak a környezetükben és önmagunkban rejlő erőforrások fejlesztési, fejlődési célú tudatos alkalmazására. A humán közszolgáltatások fejlesztését a szakember-ellátottság javítása révén tervezzük megvalósítani a meglévő szakembereink képzésével és a hiányzó szakmák betöltetésével, a helyi emberi erőforrásfejlesztési tervben foglaltaknak megfelelően. A helyi közszolgáltatások tovább fejlesztése révén pedig remélhetőleg hozzájárulunk a települések általános életminőségének javításához, illetve a vidék megtartó képesség növeléséhez. A projekt feladatainak ellátásához partnerként nemzetiségi önkormányzatokat (Sásdi Német Nemzetiségi Önkormányzat, Gödrei Német Nemzetiségi Önkormányzat, Sásdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Gödrei Roma Nemzetiségi Önkormányzat), helyi szociális és kulturális intézményeket (a Sásdi Család- és Gyermekjóléti Központot, a Sásdi Általános Művelődési Központot), helyi hagyományőrző, sport- és kulturális civil szervezeteket (Pons Sociorum Egyesület, Sásdi Faodu Egyesület, Nyílzápor Hagyományőrző Íjász Egyesület), valamint Komlói Járási Hivatal Foglalkoztatási Főosztályát vonjuk be együttműködési megállapodást keretében. Emellett lehetőség nyílik a kultúrák közötti párbeszéd erősítésére. A projekt az összes a minimálisan előírt indikátor és számszerűsített szakmai elvárás értéket teljesíti, egy számszerűsített szakmai elvárás - a hátrányos helyzetű csoportok elsődleges munkaerőpiacra jutását támogató programok (aktív munkaerő-piaci eszközök) tematikái - esetében 25%-kal magasabb (3 db helyett 4 db) értéket vállal. A fejlesztés összhangban áll a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégiával, továbbá a fejlesztések integrált, újszerű, innovatív jellegűek, az alulról induló kezdeményezéseket támogatják, a helyi szereplők bevonásával, szakmai megvalósítók alkalmazásával valósul meg, a különböző szervezetfejlesztési, átvilágítási, igényfelmérési feladatok elvégzését helyi belső szakemberekre bízza, minél több helyi szereplőt von be a megvalósításba, ezáltal nem csak célcsoportként és passzívan, hanem tevékenyen szervezőként, aktívan is részt vesznek a kivitelezésben, stb.

A projekt megvalósítási időszaka: 2018. 05. 01. – 2020. 05. 01.

Támogatás összege: 189 697 411 Ft
Támogatás mértéke: 100%